Fa En سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 19 و 55 دقیقه

مقدمه مقاوم سازی تیر با ژاکت فولادی

 

شکست های برشی و خمشی، دو حالت عمده شکست در تیرهای بتن مسلح مـی باشـند . شکـست خمـشی عمومـاً نـسبت بـه شکست برشی، ارجح است زیرا رفتار شکل پذیرتری از خود نشان می دهد. شکست نرم امکان پخش مجدد تنش را فراهم می آورد و به کاربران و حاضران در محل نیز فرصت بیشتری برای پی بردن به وضعیت بحرانی تیر می دهد. حال در این مطلب به موضوع مقاوم سازی تیر با ژاکت فولادی می پردازیم.

همچنین خرابی تیر بتن مسلح می تواند به علت تهاجم یون های شیمیایی صورت بگیرد.

 

برای تقویت تیرهای بتن مسلح می توان از راهکارهای زیر استفاده نمود: 

 

  • ژاکت بتنی

  • ژاکت فولادی  

  • استفاده از الیاف FRP

 

استفاده از ورق های فولادی

 

برای تقویت خمشی تیرها می توان ورق هایی به ضخامت کم را با رزین اپوکسی به وجه کششی تیر چـسباند. چـسباندن ورق بـه وجه قائم تیرها در نزدیکی تکیه گاه ها موجب افزایش ظرفیت برشی و چسباندن ورق به بال تحتانی موجب افزایش ظرفیت خمشی تیرمی گردد. در صورت نیاز به استفاده از ورقه هایی با ضخامت بیشتر  باید از پیچ ها و بولت های مهاری برای انتقال برش استفاده نمود. در این حالت نیز توصیه می شود ابتدا ورق فولادی با چسب اپوکسی چسبانده شده و بعد پیچ ها بـه صـورت میانگـذار یـاکاشته شده مورد استفاده قرار گیرد.

می توان به جای استفاده از ورق های فولادی که در وجوه تیر نصب می شوند از قفس هـای فـولادی بـصورت نبشی و رکابی استفاده نمود. 

 

استفاده از نبشی و رکابی  

 

در این روش مقاومت کششی با استفاده از دو نبشی تأمین می شود.این نبشی ها در کنج تیر قرار می گیرند و در این حالت رکابی ها از پایین به نبشی جوش می شوند و از بالا به روی بتن سقف کاملاً پیچ و مهار می شوند و محاسبات آن شبیه به تسمه های فولادی است. فقط به جای تسمه فولادی معادل نبشی قرار داده می شود. در پیچ ها کشش اولیه ای ایجاد می گردد که باعث کیپ شدن نبشی ها به تیر بتنی و عملکرد مشترک در رکابی و تیر بتنی می گردد.