Fa En سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 19 و 14 دقیقه

مقدمه مقاوم سازی تیر با ژاکت بتنی

 

شکست های برشی و خمشی، دو حالت عمده شکست در تیرهای بتن مسلح مـی باشـند . شکـست خمـشی عمومـاً نـسبت بـه شکست برشی، ارجح است زیرا رفتار شکل پذیرتری از خود نشان می دهد. شکست نرم امکان پخش مجدد تنش را فراهم می آورد و به کاربران و حاضران در محل نیز فرصت بیشتری برای پی بردن به وضعیت بحرانی تیر می دهد. 

همچنین خرابی تیر بتن مسلح می تواند به علت تهاجم یون های شیمیایی صورت بگیرد.. 

 

برای تقویت تیرهای بتن مسلح می توان از راهکارهای زیر استفاده نمود: 

 

  • ژاکت بتنی

  • ژاکت فولادی  

  • استفاده از الیاف FRP

 

ژاکت بتنی

 

در تیرها می توان از ژاکت بتنی در سه و یا چهار وجه تیر برای بهسازی و افزایش مقاومـت آن اسـتفاده نمـود. بـا ایـن روش می توان ناحیه کششی و فشاری تیر را با  روکش های بتنی جدید تقویت کرد. 

برای تکمیل مکانیسم انتقال نیرو بین مصالح قدیم و جدید، زبر و مزرس نمودن سطح بتن قدیمی و جوش دادن میلگردهای اتـصال بـاآرماتورهای جدید و قدیم ضروری می باشد. اجرای روکش بتنی در هر چهار وجه تیر موثرترین روش برای مقاوم سـازی تیرهـای بتنـی می باشد. در این شیوه ضخامت بتنی که به وجه بالایی تیر افزوده می گردد باید در ضخامت سقف گم شود. اجرای تنگ ها نیز از طریق سوراخ هایی که در فواصل نزدیک به هم در دال سقف ایجاد می شود امکان پذیر می باشد.

اجرای ژاکت  بتنی در سه وجه تیر برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی تیر در برابر بارهای قائم انجام می شود، اما بـه دلیـل آن که در این حالت، افزایش ظرفیت باربری مقاطعی از تیر که در نزدیکی تکیه گاه ها قرار دارند امکان پذیر نیست، تیـر را نمـی تـوان درمقابل بارهای جانبی زلزله تقویت نمود. موفقیت این روش مستلزم مهار مناسب خاموت ها از ضلع های  بالایی ژاکت است . بـه دلیـل آن که استفاده از قالب و ریختن بتن از بالای تیر امکان پذیر نیست تنها راه ممکن استفاده از بتن پاشی مـی باشـد.